مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
TSI - 01 - فضا : 100 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
دامین اضافی : نامحدود
قابل ارتقا : بله
پشتیبانی : همیشگی
گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی : بله

TSI - 02 - فضا : 200 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
دامین اضافی : نامحدود
قابل ارتقا : بله
پشتیبانی : همیشگی
گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی : بله

TSI - 03 - فضا : 300 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
دامین اضافی : نامحدود
قابل ارتقا : بله
پشتیبانی : همیشگی
گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی : بله

TSI - 04 - فضا : 400 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
دامین اضافی : نامحدود
قابل ارتقا : بله
پشتیبانی : همیشگی
گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی : بله

TSI - 05 - فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
دامین اضافی : نامحدود
قابل ارتقا : بله
پشتیبانی : همیشگی
گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی : بله

TSI - 06 - فضا : 1000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
دامین اضافی : نامحدود
قابل ارتقا : بله
پشتیبانی : همیشگی
گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی : بله

TSI - 07 - فضا : 2000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
دامین اضافی : نامحدود
قابل ارتقا : بله
پشتیبانی : همیشگی
گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی : بله

TSI - 08 - فضا : 3000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
دامین اضافی : نامحدود
قابل ارتقا : بله
پشتیبانی : همیشگی
گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی : بله

TSI - 09 - فضا : 4000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
دامین اضافی : نامحدود
قابل ارتقا : بله
پشتیبانی : همیشگی
گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی : بله

TSI - 10 - فضا : 5000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
دامین اضافی : نامحدود
قابل ارتقا : بله
پشتیبانی : همیشگی
گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی : بله

TSI - 11 - فضا : 6000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
دامین اضافی : نامحدود
قابل ارتقا : بله
پشتیبانی : همیشگی
گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی : بله

TSI - 12 - فضا : 7000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
دامین اضافی : نامحدود
قابل ارتقا : بله
پشتیبانی : همیشگی
گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی : بله

TSI - 13 - فضا : 8000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
دامین اضافی : نامحدود
قابل ارتقا : بله
پشتیبانی : همیشگی
گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی : بله

TSI - 14 - فضا : 9000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
دامین اضافی : نامحدود
قابل ارتقا : بله
پشتیبانی : همیشگی
گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی : بله

TSI - 15 - فضا : 10000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
دامین اضافی : نامحدود
قابل ارتقا : بله
پشتیبانی : همیشگی
گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی : بله

TSI - 16 - فضا : 11000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
دامین اضافی : نامحدود
قابل ارتقا : بله
پشتیبانی : همیشگی
گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی : بله

TSI - 17 - فضا : 12000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
دامین اضافی : نامحدود
قابل ارتقا : بله
پشتیبانی : همیشگی
گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی : بله

TSI - 18 - فضا : 13000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
دامین اضافی : نامحدود
قابل ارتقا : بله
پشتیبانی : همیشگی
گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی : بله

TSI - 19 - فضا : 14000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
دامین اضافی : نامحدود
قابل ارتقا : بله
پشتیبانی : همیشگی
گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی : بله

TSI - 20 - فضا : 15000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
دامین اضافی : نامحدود
قابل ارتقا : بله
پشتیبانی : همیشگی
گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی : بله

TSI - UL - فضا :نامحدود
پهنای باند : 100 گیگا بایت
کنترل پنل : سی پنل
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
دامین اضافی : نامحدود
قابل ارتقا : بله
پشتیبانی : همیشگی
گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی : بله

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.80.177.176) وارد شده است.