سرور مامبل


سرور مامبل 10 اسلات
سرور مامبل 20 اسلات
سرور مامبل 30 اسلات
سرور مامبل 40 اسلات
سرور مامبل 50 اسلات
سرور مامبل 60 اسلات
سرور مامبل 70 اسلات
سرور مامبل 80 اسلات
سرور مامبل 90 اسلات
سرور مامبل 100 اسلات
سرور مامبل 110 اسلات
سرور مامبل 120 اسلات
سرور مامبل 10 اسلات
5,000تومان
ماهانه

- ارائه سرورهای مامبل اولین بار در ایران!
- دارای انتی دیداس سخت افزاری و لایه نرم افزاری
- محل سرور ایران
سرور مامبل 20 اسلات
10,000تومان
ماهانه

- ارائه سرورهای مامبل اولین بار در ایران!
- دارای انتی دیداس سخت افزاری و لایه نرم افزاری
- محل سرور ایران
سرور مامبل 30 اسلات
15,000تومان
ماهانه

- ارائه سرورهای مامبل اولین بار در ایران!
- دارای انتی دیداس سخت افزاری و لایه نرم افزاری
- محل سرور ایران
سرور مامبل 40 اسلات
20,000تومان
ماهانه

- ارائه سرورهای مامبل اولین بار در ایران!
- دارای انتی دیداس سخت افزاری و لایه نرم افزاری
- محل سرور ایران
سرور مامبل 50 اسلات
25,000تومان
ماهانه

- ارائه سرورهای مامبل اولین بار در ایران!
- دارای انتی دیداس سخت افزاری و لایه نرم افزاری
- محل سرور ایران
سرور مامبل 60 اسلات
30,000تومان
ماهانه

- ارائه سرورهای مامبل اولین بار در ایران!
- دارای انتی دیداس سخت افزاری و لایه نرم افزاری
- محل سرور ایران
سرور مامبل 70 اسلات
35,000تومان
ماهانه

- ارائه سرورهای مامبل اولین بار در ایران!
- دارای انتی دیداس سخت افزاری و لایه نرم افزاری
- محل سرور ایران
سرور مامبل 80 اسلات
40,000تومان
ماهانه

- ارائه سرورهای مامبل اولین بار در ایران!
- دارای انتی دیداس سخت افزاری و لایه نرم افزاری
- محل سرور ایران
سرور مامبل 90 اسلات
45,000تومان
ماهانه

- ارائه سرورهای مامبل اولین بار در ایران!
- دارای انتی دیداس سخت افزاری و لایه نرم افزاری
- محل سرور ایران
سرور مامبل 100 اسلات
50,000تومان
ماهانه

- ارائه سرورهای مامبل اولین بار در ایران!
- دارای انتی دیداس سخت افزاری و لایه نرم افزاری
- محل سرور ایران
سرور مامبل 110 اسلات
55,000تومان
ماهانه

- ارائه سرورهای مامبل اولین بار در ایران!
- دارای انتی دیداس سخت افزاری و لایه نرم افزاری
- محل سرور ایران
سرور مامبل 120 اسلات
60,000تومان
ماهانه

- ارائه سرورهای مامبل اولین بار در ایران!
- دارای انتی دیداس سخت افزاری و لایه نرم افزاری
- محل سرور ایران