مقالات

 منظور از آدرس اتصال سرور ایران و خارج چیست؟

هنگام سفارش سرور تیم اسپیک 2 فیلد با نام های آدرس اتصال سرور ایران و آدرس اتصال سرور خارج به چشم...